fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Informacje dla rodziców

Proces diagnostyczny:

 1.  Lekarz pediatra – pozyskanie skierowania do poradni dla dzieci z autyzmem.
 2. Poradnia dla dzieci z autyzmem – diagnoza medyczna – niezbędna do otrzymania opinii czy orzeczenia. Jednocześnie jak najwcześniejsze pozyskanie terapii w czasie stawiania diagnozy (niektóre placówki prowadzą ten rodzaj wsparcia terapeutycznego).
 3. Diagnostyka dodatkowa w celu wykluczenia innych zaburzeń (np. metabolicznych, pokarmowych), konsultacja genetyka itp.
 4. Terapia uwzględniająca możliwości i potencjał dziecka.

 

 

Efektywne terapie dla dzieci z ASD:

 • terapia psychologiczna - terapia indywidualna z psychologiem,
 • terapia behawioralna lub jej elementy,
 • terapia pedagogiczna - terapia indywidualna z pedagogiem,
 • terapia logopedyczna - terapia indywidualna z neurologopedą / logopedą,
 • fizjoterapia / rehabilitacja / terapia SI - terapia indywidualna ze specjalistą,
 • trening umiejętności społecznych.

 

 

Terapie wspomagające, m.in.:

 • terapia ręki,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowe poznawanie świata),
 • hipoterapia,
 • dogoterapia.

 

 

Inne:

 • wprowadzenie diety eliminacyjnej,
 • komunikacja wspierająca i alternatywna ACC,
 • edukacja rodzicielska (warsztaty/szkolenia, grupa wsparcia).

 

 

Pomocne dokumenty:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - pozyskanie terapii w placówce edukacyjnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków zg. z wymaganiami IPET.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności - klasyfikacja niepełnosprawności umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych (PFRON).
 3. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) - bezpłatna terapia, od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 4. Diagnozy: funkcjonalna, SI (integracji sensorycznej), logopedyczna itp.
 5. Inne dokumenty nadające uprawnienia:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej (bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Warszawie oraz zniżka w całym kraju),
 • bilety do kina, teatru – zgodnie z regulaminem organizatora itp.,
 • bezpłatne bilety na basen (niektóre ośrodki sportowe) itp.

 

 

Uczeń niepełnosprawny

Uczeń niepełnosprawny, to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym z racji niepełnosprawności. Przepisy podają katalog 9 niepełnosprawności, uprawniających do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia mogą otrzymać dzieci:

 • niesłyszące;
 • słabosłyszące;
 • niewidome;
 • słabowidzące;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Podst. prawna: par. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz.1578).

 

Ważne: Według stanowiska MEN, dzieci z diagnozą „całościowe zaburzenia rozwoju” (F.84.5) nie mają prawa do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia przysługują tylko na niektore diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, tj: autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera. 

 

 

 

Uzyskanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia należy zazwyczaj zwrócić się do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na adres przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli dziecko nie chodzi do przedszkola lub szkoły (bo np. jest za małe) orzeczenie powinien wydać zespół działający w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Dokumenty do pobrania

Zespół Orzekający w PPP-7 przy ul. Narbutta 65/71 w Warszawie (Kształcenie specjalne; Nauczanie indywidualne; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

 

Poradnie obowiązuje rejonizacja – każda ma swój teren działania, określony przez organ prowadzący. Rejon działania poradni obejmuje zarówno określone przedszkola i szkoły, jak i mieszkańców określonego terenu. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony do niewłaściwej poradni, wówczas jej dyrektor przekazuje wniosek do właściwej poradni, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

 

W przypadku dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, orzeczenia (i opinie) wydają zespoły działające w tzw. poradniach specjalistycznych, wskazanych przez kuratora oświaty.

 

Podstawa prawna: par. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz.1743).

 

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony do niewłaściwej poradni, wówczas jej dyrektor przekazuje wniosek do właściwej poradni, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502