fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Terapia psychologiczna

 

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w systemie 1:1, czyli indywidualnie. Każde dziecko ma swój indywidualny program terapeutyczny, zgodnie z którym terapeuta pracuje. Często elementy z programu terapeutycznego uczone są również na zajęciach w grupie.

 

Program terapeutyczny powstaje po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dziecka, wywiadzie z rodzicem, wypełnieniu przez niego szeregu formularzy, rozmowie ze specjalistami m.in. psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, nauczycielem prowadzącym, obserwacji indywidualnej dziecka oraz w grupie, przeprowadzeniu profilu psychoedukacyjnego (PEP-R) lub testu VB MAPP (wybór narzędzia - nie jest przypadkowy!).

 

Współpraca z rodzicami oraz osobami z otoczenia dziecka jest wymagana, aby móc przenieść i utrwalać już wyuczone umiejętności/aktywności na inne środowisko.

 

 

Konsultacje psychologiczne z rodzicem – polegają na przeprowadzeniu rozmowy/wywiadu z rodzicem dziecka z zaburzeniem rozwoju na tematy dotyczące trudności jakie ich niepokoją. Rodzic przedstawia problem, a psycholog stara się przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.

 

 

Konsultacja psychologiczna z dzieckiem - jest to spotkanie w czasie którego prowadzona jest obserwacja dziecka podczas zabawy oraz w sytuacji zadaniowej, nawiązanie relacji oraz sprawdzenie umiejętności jakie prezentuje dziecko jak również z jakimi zmaga się trudnościami.

 

 

Diagnoza funkcjonalna PEP R (Profil Psychoedukacyjny) - to oparty na rozwojowej koncepcji oceny test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 strefach Skali Rozwoju: naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa, funkcje poznawcze, komunikacja. Dodatkowo umożliwia diagnozę zachowań dziecka tzn.” nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie zabawą i przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę.

Z założenia test PEP-R przeznaczony jest dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym tj. w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Po przeprowadzeniu badania rodzic otrzymuje diagnozę funkcjonalną dziecka, tj. sprawozdanie z badania profilu psychoedukacyjnego dziecka wraz zaleceniami do dalszej pracy oraz opis rozwoju dziecka określający poziom poszczególnych sfer rozwoju dziecka.

 

 

Test VB-MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju.

Program VB-MAPP składa się z pięciu części: ocena kamieni milowych, ocena barier, ocena gotowości do zmiany, analiza i śledzenie umiejętności oraz część poświęcona tworzeniu programów. Ocena kamieni milowych obejmuje 170 kamieni, czyli umiejętności kluczowych dla rozwoju, podzielonych na trzy poziomy (0–18 miesięcy, 18–30 miesięcy, 30–48 miesięcy). Mimo że ocena kończy się na 48. miesiącu życia, VB-MAPP jest narzędziem odpowiednim do badania również starszych dzieci o opóźnionym lub nieharmonijnym rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, ale też umożliwia planowanie terapii. Badanie testem VB-MAPP trwa od 2 do 4 godzin, w zależności od dziecka, jego poziomu rozwoju.

W zakresie oceny kamieni milowych dokonuje się oceny następujących operantów werbalnych: mand, takt, umiejętności intrawerbalne, umiejętności echowe, reakcje słuchacza oraz reakcje słuchacza na podstawie funkcji, cechy i klasy (RSFCK), a także oceny w zakresie: analizy wzrokowej i dopasowywania, naśladowania, samodzielnej zabawy, zachowań społecznych i zabawy społecznej, spontanicznych wokalizacji, reguł szkolnych i umiejętności grupowych, czytania, pisania, struktur językowych oraz matematyki.

Po przeprowadzeniu testu wykorzystując indywidualny kwestionariusz, rodzic otrzymuje opis, tj. sprawozdanie wraz zaleceniami do dalszej pracy.

 

 

W Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Effectis" terapię psychologiczną prowadzi magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, doświadczony psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz pedagog specjalny - oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD, specjalizujący się w diagnozie i terapii indywidualnej oraz grupowej w ramach zajęć min. TUS (Treningu umiejetności społecznych).

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502