fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Usługi i zajęcia dodatkowe

Usługi i zajęcia dodatkowe w NPP Effectis

Szanowni Państwo, chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy w naszej placówce usługi oraz zajęcia dodatkowe, które prowadzone są przez terapeutów/specjalistów po zakończeniu zajęć przedszkolnych lub/i w weekendy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą "Effectis":

 

 

I. LOGOPEDIA

 

1.  Diagnoza Różnicowa opóźnionego rozwoju mowy. Celem diagnozy różnicowej jest ocena czy jest to opóźniony rozwój mowy prosty czy złożony, napisanie opinii logopedycznej i pokierowanie rodziców do dalszego procesu diagnostycznego i/lub terapeutycznego. Sporządzenie diagnozy składa się z 3 etapów (2 spotkań oraz na podstawie wywiadu z rodzicami i ogólnej obserwacji dziecka  sporządzany jest dokument diagnozy, która przekazana zostaje rodzicom).

 

Etap I - Spotkanie I - ma na celu wywiad z opiekunem prawnym dziecka. Dotyczący on okresu prenatalnego, odruchów niemowlęcych, rozwoju psychoruchowego dziecka (0-36 msc-y), potrzeb fizjologicznych, sposobu jedzenia i rodzaju spożywanego pokarmu, alergii pokarmowych/skórnych/kontaktowych, stereotypowych zachowaniach, regresie rozwojowym, funkcjonowaniu dziecka w rodzinie i grupie rówieśników, sensoryzmach, stereotypiach, zachowaniach trudnych, sposobie komunikacji ( kontakt wzrokowy, wskazywanie palcem, gesty, mimika twarzy, mowa czynna).

 

Etap II - Spotkanie II - ma na celu sprawdzenie umiejętności poznawczych dziecka ( układanki lewopółkulowe, puzzle dwuelementowe, historyjki przyczynowo-skutkowe, sekwencje, kategoryzacje, figury przestrzenne, karty z kolorami/ zwierzętami/ przedmiotami codziennego użytku), sprawdzanie umiejętności logopedycznych ( ocena funkcji oralnych, oddechu, napięcia mięśniowego w sferze ustno-twarzowej, mowy biernej i czynnej, kinestezji artykulacyjnej oraz budowy aparatu artykulacyjnego, sprawdzenie rozwoju społecznego i koncentracji uwagi ( kontakt wzrokowy, umiejętność wykonywania poleceń podczas pracy stolikowej, motywacja do ćwiczeń)

 

Etap III - Diagnoza – Na podstawie wywiadu z rodzicami i ogólnej obserwacji dziecka  sporządzany jest dokument diagnozy, która przekazana zostaje rodzicom.

 

 

2.  Diagnoza Logopedyczna dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Diagnoza logopedyczna odbywa się w małej, kameralnej sali. Specjalista obserwuje dziecko oceniając różne umiejętności korzystając z pomocy terapeutycznych i testów. Diagnoza trwa około dwóch godzin jednak czas i forma są zawsze dostosowane do funkcjonowania dziecka. Do obowiązków logopedy należy: ocena sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie odruchów ustno-twarzowych, sprawdzenie zakresu znajomości mowy biernej i czynnej, sprawdzenie umiejętności poznawczych (sekwencje, kategoryzacje), sprawdzenie umiejętności motorycznych, badanie słuchu fonemowego, ocena lateralizacji oraz umiejętności inicjowania kontaktu. Celem diagnozy jest postawienie diagnozy logopedycznej dziecku i zaproponowanie planu terapii.

 

 

3.  Konsultacja logopedyczna - to spotkanie przeznaczone dla rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem mowy swojego dziecka lub chcą uzyskać informacje o wspieraniu rozwoju mowy własnego dziecka m.in. profilaktyce logopedycznej. Podczas konsultacji logopeda na podstawie wywiadu z rodzicami i ogólnej obserwacji dziecka ( zachowania komunikacyjne, gesty, mowa, zabawa) ocenia czy dziecko wymaga oddziaływań logopedycznych oraz podpowiada w jaki sposób można stymulować rozwój mowy u dziecka.

 

 

4.  Terapia Logopedyczna dziecka - to szereg postępowań terapeutycznych, które mają na celu kształtowanie mowy, usuwanie wad wymowy oraz nauczanie mowy w przypadku jej braku bądź utraty. Do obowiązków logopedy należy: przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, obserwacja dziecka, postawienie diagnozy, napisanie planu postępowania terapeutycznego, prowadzenie terapii.

 

 

Wskazania do terapii logopedycznej: opóźniony rozwój mowy prosty; opóźniony rozwój mowy złożony (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedosłuch, niepełnosprawność złożona etc.); rozszczep wargi i podniebienia; jąkanie; dyslalia; dysleksja; dysgrafia; dyskalkulia.

 

Cele terapii logopedycznej: usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego; korekcja wad wymowy; kształtowanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika mowy biernej i czynnej; praca nad sferą poznawczą; wypracowanie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji.

Dzieci objęte naszą terapią logopedyczną będą miały stworzone indywidualny program logopedyczny dostosowany do ich umiejętności, możliwości i deficytów. Zajęcia zawsze odbywają się zgodnie z planem i mają na celu realizowanie wyznaczonych przez terapeutę celów.

Nasze metody: metody logopedyczne ( ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne , słuchowe i fonacyjne); masaż logopedyczny; elementy masażu Castillo Moralesa; ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy; ćwiczenia i zabawy logopedyczne; elementy Metody Krakowskiej ( książeczki, układanki, sekwencje, karty pracy); metoda symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej; elementy metody werbo-tonalnej; elementy metody Dobrego Startu; Terapia Ręki ( usprawnianie motoryki małej); Pedagogika zabawy; wspomagające i alternatywne metody komunikacji ( Piktogramy, PECS, systemy obrazkowe).

 

 

 LOGOPEDA - CENNIK USŁUG

 

Diagnoza Różnicowa opóźnionego rozwoju mowy –  Trwa ok. 3 godziny

Etap I  – Spotkanie I – 60 min. koszt 120 zł

Etap II – Spotkanie II – 60 min. koszt 120 zł

Etap III – Diagnoza – Sporządzenie i wydanie dokumentu diagnozy 120 zł PLN

 

Diagnoza Logopedyczna dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Trwa ok. 3 godziny (Trzy spotkania 60 minutowe)

Etap I – Spotkanie I – 60 min. koszt 120 zł

Etap II – Spotkanie II – 60 min. koszt 120 zł

Etap III – Spotkanie III – 60 min. koszt 120 zł

 

Konsultacja z rodzicami dziecka

Pierwsze spotkanie 90 min – koszt 230 zł

 

Terapia logopedyczna dziecka

Pierwsza sesja 90 min – koszt 190 zł

Koszt i harmonogram terapii (ustalenia indywidualne - wpływ na cenę ma wybór przez rodziców pakietu terapeutycznego)

 

 

 

II.  PSYCHOLOG

 

1. Badanie PEP-3-PL DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECI Z AUTYZMEM - Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z dużym opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.Więcej informacji (KLIKNIJ)

 

2. Badanie PEP-R  – PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP–R (poprzednia wersja PEP-3-PL), jest badaniem, pozwalającym określić poziom umiejętności rozwojowych dzieci z autyzmem. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także starszych ze znacznie zaburzonym rozwojem (do 10 roku życia). Wyniki testu pozwalają na opracowanie programu edukacyjnego dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.

 

3.  VB-MAPP to narzędzie badawcze, które składa się z 16 oddzielnych pomiarów służących do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych. Przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Badanie pozwala zauważyć bariery i ograniczenia dziecka w jego rozwoju oraz pomaga stworzyć indywidulany program terapeutyczny. Celem badania VB-MAPP jest stwierdzenie, czy dziecko posiada poszczególne umiejętności w różnych sferach, czy podejmuje próby komunikacji, czy jego mowa werbalna rozwija się prawidłowo oraz czy dźwięki, które wydaje służą komunikacji. Określając deficyty dziecka w rozwoju mowy można wyznaczyć, na jakim etapie dziecko się zatrzymało, a także zaplanować program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka. Więcej informacji (KLIKNIJ)

 

4. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) przeznaczona jest do indywidualnych badań sprawności intelektualnej. Narzędzie składa się z pięciu skal. Te skale to: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne i pamięć robocza. Każda ze skal dzieli się na podskalę słowną i bezsłowną. Ogólnym wynikiem w teście jest iloraz inteligencji (w skali pełnej, niewerbalnej i werbalnej oraz dla pięciu czynników) oraz wiek umysłowy osoby badanej. Więcej informacji (KLIKNIJ)

 

5. ADOS 2 – protokół obserwacji pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.  Umożliwia ono ocenę zachowania osoby badanej w zakresie komunikowania się, uczestniczenia w interakcjach społecznych oraz wykorzystania materiałów i przedmiotów w zabawie. Pozwala także na ocenę występowania (w trakcie przeprowadzania badania) ograniczonych i nieelastycznych zachowań. Więcej informacji (KLIKNIJ)
 

6. Konsultacja Psychologiczno – Terapeutyczna z rodzicem dziecka, polega na przeprowadzeniu rozmowy z rodzicem dziecka z zaburzeniem rozwoju na tematy dotyczące trudności jakie ich nurtują, zebranie jak największej ilości informacji na temat dziecka. Rodzic przedstawia problem. Psycholog stara się przedstawić możliwości rozwiązania problemu.

 

7.  Konsultacja Psychologiczno – Terapeutyczna dziecka ma na celu obserwację dziecka podczas zabawy oraz w sytuacji zadaniowej, nawiązanie relacji, sprawdzenie umiejętności i trudności jakie ma dziecko.

 

8.  Sesja - Terapia Psychologiczno – Terapeutyczna dziecka – zajęcia prowadzone są metodą behawioralną - metodą opartą na dowodach i jedyną sprawdzoną metodą dającą efekt wśród osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, jakim jest m.in. autyzm. Podczas terapii psycholog koncentruje się nad deficytami, redukowaniem zachowań niepożądanych, generalizowaniu i utrzymywaniu efektów terapii. Oprócz tego psycholog stara się rozwijać wszystkie sfery funkcjonowania dziecka m.in. poznawczą, emocjonalną, naśladownictwo, umiejętności motoryczne, przedszkolne, społeczne oraz spędzanie czasu wolnego.

 

 

PSYCHOLOG - CENNIK USŁUG

 

Diagnoza funkcjonalna dziecka - Badanie PEP-3-PL lub VB MAPP - koszt 400-600 zł (zależnie od liczby spotkań z dzieckiem)

 

Ułożenie indywidualnego programu terapii dziecka na podstawie testu PEP-3-PL lub VB MAPP, przekazanie rodzicom programu oraz zaleceń do pracy - koszt 300 zł

 

Konsultacja z rodzicami dziecka

Pierwsze spotkanie trwa 90 min – koszt 230 zł

 

Terapia psychologiczna dziecka – zajęcia indywidualne

Piierwsza sesja trwa 90 min – koszt 190 zł

Koszt i harmonogram terapii (ustalenia indywidualne - wpływ na cenę ma wybór przez rodziców pakietu terapeutycznego)

 

Wizytacje w przedszkolach (placówkach innych form wychowania przedszkolnego). Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji (od 230 zł./h)

 

Pisemna opinia – 120 zł.

 

 

 

III.  PEDAGOG SPECJALNY

 

Konsultacja Pedagogiczna – dodatkowo udzielane wsparcie specjalistów NPP Effectis.

 

PEDAGOG SPECJALNY - CENNIK USŁUG

 

Konsultacja z rodzicami dziecka

Pierwsze spotkanie trwa 90 min  – 230 zł.

 

Terapia pedagogiczna dziecka

Pierwsza sesja trwa 90 min – koszt 190 zł

Koszt i harmonogram terapii (ustalenia indywidualne - wpływ na cenę ma wybór przez rodziców pakietu terapeutycznego)

 

Diagnoza gotowości szkolnej z użyciem testów (w tym opinia w formie pisemnej) – koszt 300 - 600 zł

 

Wizytacje w przedszkolach ( placówkach innych form wychowania przedszkolnego). Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji (od 230 zł./h)

Pisemna opinia – 120 zł.

 

 

 

IV.  TERAPIA RĘKI

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, mające na celu: usprawnienie pracy całego ciała; poprawę sprawności całej obręczy barkowej oraz ręki i palców; rozwijanie motoryki dużej i małej oraz umiejętności grafomotorycznych; korektę nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. W czasie terapii skupiamy się nad: poprawą schematu ciała; praksją – planowaniem ruchu oraz pamięć ruchowa np.: pisanie, ubieranie itp.; umiejętnością współpracy obu rąk; naprzemiennością ruchów; przekraczaniem linii środka ciała; normalizacją napięcia mięśniowego i stabilizacji centralnej; poprawą reakcji równoważnych; poprawą precyzji i szybkości ruchów docelowych; stymulacją systemu taktylnego - czucia powierzchownego; stymulacją układu propriocepcji; koordynacją wzrokowo-ruchową; korektą nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego; nauką i rozwojem sprawności manualnych i precyzyjnych rąk oraz grafomotorycznych.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci: mających trudności manualne (np. malowanie, nawlekanie korali) oraz mających problem z koordynacją obu rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową; mających trudności szkolne; u których obserwuje się występowanie synkinezji (współruchy towarzyszące ruchom docelowym); z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym; z zaburzoną regulacją napięcia mięśniowego (trudności w rozluźnianiu  mięśni nie zaangażowanych w wykonywanie czynności); mających problem w zakresie samoobsługi i umiejętności grafomotorycznych; wymagających stymulacji systemu taktylnego (dotykowego); niewidomych i słabowidzących w celu usprawnienia ręki (głównego narządu kompensującego uszkodzony analizator wzrokowy), wszystkich dzieci, którym chcemy wskazać prawidłowe wzorce ruchu, usprawnić działanie obecnie występujących umiejętności.

 

Diagnoza 200 zł. /1 spotkanie trwa ok. 60-90 min

 

Zajęcia indywidualne trwają 90 min – 180 zł.

 

 

 

V. TERAPEUTA I DIAGNOSTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

1.  Terapia Integracji Sensorycznej - głównym celem terapii jest poprawa funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) dziecka. OUN każdego człowieka - to układ odpowiedzialny za odbiór ze środowiska oraz prawidłowe przetwarzanie bodźców o charakterze zmysłowym (tzw. bodźców sensorycznych). Zdarza się, że praca Ośrodkowego Układu Nerwowego nie przebiega prawidłowo, wtedy wymagana jest specjalistyczna terapia wg metody Integracji Sensorycznej. Udowodniono, iż terapia ta poprzez prawidłową stymulacje (np. stymulacje węchową, słuchową, proprioceptywną) wpływa korzystnie na ogólną poprawę funkcjonowania poznawczo-społecznego dziecka.
Terapia w ramach Integracji Sensorycznej wspiera rozwój  i funkcjonowanie dziecka w wielu obszarach,  poprawia uwagę, koncentrację, zdolność uczenia się,  sprawność w zakresie dużej i malej motoryki, wpływa pozytywnie na samoświadomość i samoocenę, poprawia funkcje wzrokowe i słuchowe, oraz funkcjonowanie emocjonalne.  Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, nie są ani za łatwe ani za trudne, ale na granicy możliwości dziecka.

 

2.  Diagnoza Interdacji Sensorycznej - Każda prawidłowo prowadzona terapia wg metody Integracji Sensorycznej powinna zostać poprzedzona specjalistyczną diagnozą Integracji Sensorycznej (w wymiarze min. 2x60 minut), po której to diagnozie certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej (II stopień) dobiera odpowiedni (do potrzeb oraz możliwości danego dziecka) zestaw ćwiczeń terapeutycznych/zestaw ćwiczeń sensomotorycznych. Ponadto, aby terapia Integracji Sensorycznej była w pełni efektywna (tj. w pełni skuteczna) zajęcia muszą być prowadzone regularnie, tj. minimum 1 – 2 razy tygodniowo.

 

Diagnoza (1-2 spotkania) łącznie z ułożeniem indywidualnego programu terapi  - koszt 350 - 450 zł.

 

Zajęcia indywidualne trwają 60 min – 190 zł.

 

 

 

VI. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ZAJĘCIA GRUPOWE 3-6 OSÓB

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS - to zajęcia grupowe przeznaczone: dla dzieci wycofanych, wstydliwych i nieśmiałych; przejawiających agresję, lęki oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu prawidłowych relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi; mających problemy z wyrażaniem emocji i kontrolą złości; mających problemy z przestrzeganiem zasad i norm społecznych, a także właściwą interpretacją zachowań innych ludzi oraz komunikatów od nich płynących.

Kształtowanie umiejętności w czasie zajęć opiera się na czterech bezpośrednich zasadach uczenia, celem modyfikacji obecnych zachowań i sprzyjaniu nabywania nowych właściwych kompetencji społecznych: modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer. W kształtowaniu umiejętności według poszczególnych kroków, dzieci uczą się w aktywny sposób poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie – działania.

Celem zajęć jest: nabywanie nowych umiejętności społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się; rozróżnianie i określanie podstawowych emocji; panowanie nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie; przestrzeganie zasad i norm społecznych; nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w grupie; zmiana obecnych doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny; współpraca i współdziałanie w zabawie – praca zespołowa; umiejętność dzielenia się własnymi przeżyciami i emocjami; wypracowanie umiejętności słuchania; nauka rozwiązywania konfliktów – „dogadanie”; budowanie więzi i przynależności do grupy; wyrażanie siebie i własnego zdania.

 

Założenia: grupy 4-8 dzieci

1 grupa - dzieci 3 - 6 letnie

2 grupa - dzieci 5 - 9 letnie

3 grupa - dzieci 9 - 13 lat

Zajęcia trwającą w zależności od grupy oraz wybranego pakietu: 60/90/120/180 min

Założenia Personalne: Przy grupie 4 dzieci, terapię prowadzi terapeuta - pedagog prowadzący + terapeuta - pedagog wspomagający. W momencie pojawienia się dodatkowych dzieci stosownie do potrzeb (trudne zachowania dzieci). Wprowadzona zostaje dodatkowa osoba wspomagająca. Zajęcia są prowadzone według Programu kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka „Start”

 

Pakiet 12 spotkań - Zajęcia grupowe, trwają 90 min, 1x w tygodniu

Pakiet 12 spotkań - Zajęcia, trwają 180 min, 1x w tygodniu

 

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502