fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

 

 

Terapia pedagogiczna, inaczej reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub wyrównawcze. Reasumując to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego.
 

Metody terapii pedagogicznej mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

 

Diagnoza i terapia pedagogiczna, dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wystawione przez poradnię pedagogiczno-psychologicznej, m.in.:

 • uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;
 • uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, sprzężeniami współwystępującymi;
 • uczniów niedostosowanych społecznie;
 • uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

   

Cele terapii pedagogicznej, to wszechstronna rehabilitacja niepełnosprawności oraz indywidualna organizacja i wielowymiarowy plan terapii pedagogicznej mający na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. Cele szczegółowe terapii pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 

Formy pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych obejmują:

 • pomoc terapeutyczną, czyli udział w zajęciach terapii pedagogicznej na terenie placówki oświatowej i poza nią, np. w terapii logopedycznej, psychologicznej czy rewalidacyjnej;
 • pomoc dydaktyczno-wychowawczą, czyli metody i techniki wspomagające osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych;
 • pomoc medyczną, czyli stałą opiekę lekarską, zaopatrzenie ortopedyczne, specjalistyczne leczenie, np. sanatoryjne;
 • pomoc socjalną.
   

Zajęcia z terapii pedagogicznej w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej oraz zespołowej i zawsze uwzględniają potrzeby i indywidualne możliwości psychomotoryczne każdego dziecka.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870