fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Informacje dla rodziców

Informacje dla Rodziców

PROCES DIAGNOSTYCZNY:

 1. Lekarz pediatra – pozyskanie skierowania do poradni dla dzieci z autyzmem
 2. Poradnia dla dzieci z autyzmem – diagnoza medyczna – niezbędna do otrzymania opinii czy orzeczenia. Jednocześnie jak najwcześniejsze pozyskanie terapii w czasie stawiania diagnozy (niektóre placówki prowadzą ten rodzaj wsparcia terapeutycznego)
 3. Diagnostyka dodatkowa w celu wykluczenia innych zaburzeń (np. metabolicznych, pokarmowych), konsultacja genetyka itp.
 4. Terapia uwzględniająca możliwości i potencjał dziecka
   


EFEKTYWNE TERAPIE DLA DZIECI Z ASD:

 • Terapia behawioralna lub jej elementy – Stosowana Analiza Zachowania
 • Terapia psychologiczna
 • TEACCH Treatment and education of autistic and related communication handicapped children
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
   


TERAPIE WSPOMAGAJĄCE:

 • Arteterapia
 • Biofeedback
 • Gimnastyka Mózgu P. Dennisona
 • Hipoterapia
 • Alpakoterapia
 • Dogoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Komunikacja Wspierająca i Alternatywna AAC
 • Logorytmika
 • MDS – Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Aktywności Knillów
 • Metoda symultaniczno- sekwencyjna
 • Metoda Thomatisa
 • Metoda VIT
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Muzykoterapia i Bajkoterapia
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności społecznych
 • Stymulacja polisensoryczna (wielozmysłowe poznawanie świata)
 • Wprowadzenie diety eliminacyjnej
 • Wprowadzanie strategii AAC (komunikacja wspierająca i alternatywna)
 • Edukacja rodzicielska (warsztaty/szkolenia, grupa wsparcia)
   


POMOCNE DOKUMENTY:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - pozyskanie terapii w placówce edukacyjnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków zg. z wymaganiami IPET.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności - klasyfikacja niepełnosprawności umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych (PFRON).
 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) - bezpłatna terapia, od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 • Diagnozy: funkcjonalna, SI (integracji sensorycznej), logopedyczna itp.
 • Inne dokumenty nadające uprawnienia:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej (bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Warszawie oraz zniżka w całym kraju),
 • bilety do kina, teatru – zgodnie z regulaminem organizatora itp.,
 • bezpłatne bilety na basen (niektóre ośrodki sportowe) itp.
   


*** KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 

Podst. prawna: par. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz.1578).

 

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYDAWANE JEST:

1. Dzieciom i młodzieży posiadającym diagnozę lekarską następujących niepełnosprawności:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • niesłyszących, słabosłyszących
 • niewidomych, słabowidzącyc
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi

2. Dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym

 

WAŻNE: Według stanowiska MEN, dzieci z diagnozą „całościowe zaburzenia rozwoju” (F.84.5) nie mają prawa do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia przysługują tylko na niektóre diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, tj.: autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera. 

 

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA

Zespół Orzekający wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę

 

PLACÓWKI REALIZUJĄCE KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Kształcenie specjalne może być realizowane:

 • w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych
 • w szkole  (oddziale)  ogólnodostępnej,  integracyjnej  lub  specjalnej   – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • w szkole  specjalnej  w   młodzieżowym   ośrodku   wychowawczym   – w przypadku    nieletnich,    wobec     których     sąd     rodzinny    orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku
 • w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym –  w przypadku  dzieci  lub  uczniów,  którzy   z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania
 • w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

 


(WYTYCZNE DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 - REJONOWEJ DLA NPP EFFECTIS)
PPP 7 ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa
e-mail:
sekretariat.ppp7@eduwarszawa.pl
tel: 22 849 99 98; tel. kom.: 519 831 523
e-mail:
poradnia@ppp7.pl

Godziny otwarcia Poradni: poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00; sobota 8.30 – 13.30
 

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO? - KLIKNIJ/

1. Należy umówić się na wizytę telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Przed zapisem należy upewnić się, czy znajdują się Państwo na terenie działania PPP7

2. Podczas zapisu pracownicy sekretariatu PPP7 powiadomią Państwa o:

 • terminie wizyty
 • nazwisku specjalisty
 • wymaganych dokumentach Czytaj więcej
 • procedurze składania wniosków

3. Rodzic lub opiekun prawny wraz z dzieckiem i przygotowaną dokumentacją zgłasza się na wizytę w ustalonym terminie

4. Podczas wizyty odbywa się diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz rozmowa z rodzicem. Czas trwania wizyty wynosi do 120 minut (w zależności od sprawy).

Na terenie Poradni dziecko musi przebywać pod opieką rodzica
 

Jeśli dziecko posiada pełną wymaganą dokumentację oraz diagnozę psychologiczną (w tym aktualne badanie intelektu), aktualną diagnozę pedagogiczną i logopedyczną istnieje możliwość uzyskania orzeczenia bez wizyty w Poradni - Orzeczenie bez wizyty w Poradni - KLIKNIJ/

 *** OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 

Wydawana jest dzieciom niepełnosprawnym. Obowiązuje od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
 

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Górnego Mokotowa należy zgłosić się do psychologa opiekującego się placówką.

W przypadku dzieci w spektrum autyzmu, a także dzieci nieuczęszczających do przedszkola ale zamieszkujących na terenie Górnego Mokotowa, proces uzyskiwania opinii jest taki sam jak proces uzyskiwania orzeczeń .
 

 

TERMIN WYDANIA OPINII

Zespół Orzekający wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, opinia może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.


Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

 *** ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIEJSKI ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WARSZAWIE /- KLIKNIJ
/

 

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)

 

Funkcjonowanie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5

Od 2 stycznia 2023 r. bezpośrednia obsługa wnioskodawców realizowana jest w kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5.

Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:45. Numerki do stanowisk wydawane są do godziny 16:00.

Odbiór orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji możliwy jest w godzianch 9:00-16:45.

Ważne! Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk z wypełnionymi już wnioskami.

 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar m.st. Warszawy. Zespół mieści się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie.
 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawane wyłącznie osobom, które posiadają już orzeczenie organu rentowego - ZUS, KIZ;
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej;
⦁ karty parkingowe.

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie muszą złożyć:
⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu (w przypadku złożenia kserokopii dokumentacji medycznej należy także dołączyć jej oryginały, które zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem).

 

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.
 

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.

 

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

 

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119, 22 50 97 129, 22 50 97 161 lub 22 50 97 162) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870