fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Kadra

Kadra NPP Effectis

Kadra Effectis - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, to interdyscyplinarny zespół specjalistów, który latami zdobywał doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje niezbędne w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wychowawcy i nauczyciele pracujący w naszej placówce, to wykwalifikowani pedagodzy. Są osobami bardzo ciepłymi, życzliwymi, cierpliwymi i gotowymi do dalszego doskonalenia swoich umiejętności,  poszukując nowych rozwiązań terapeutycznych. Potrafią troskliwie zadbać o Państwa dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie oraz bezpieczeństwo. Dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę podczas zajęć z dziećmi.  Grono to uzupełniają specjaliści i terapeuci, którzy pracują wraz z nauczycielami i wychowawcami nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych. Kierują się zasadą indywidualnego podejścia do dziecka, wspierając jego rozwój intelektualny i fizyczny. Dzięki swojej pasji i zaangażowaniu szybko nawiązują kontakt z dzieckiem oraz jego rodzicami, przez co bardzo dobrze rozumieją potrzeby członków całej rodziny, z którą pracują. Praca z dziećmi sprawia im ogromną radość i satysfakcję. Priorytetem są dzieci, nauka przez zabawę i z uśmiechem na buzi. Kadrę naszą cechuje wrażliwość na potrzeby dzieci i staranie, aby czuły się pod ich opieką tak dobrze jak w domu. Każdego dnia dzieci uczone są radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz nowych umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu

 

Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym jest posiadanie udokumentowanych pełnych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Warunkiem zatrudniania na stanowisku terapeutów, specjalistów, pracowników administracyjnych, w tym obsługi, pomocy nauczyciela, czy innego pracownika w placówce jest udokumentowanie przez niego, posiadanych kompetencji do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Główną ideą Zespołu pracującego w NPP Effectis jest ścisła współpraca między wszystkimi specjalistami i rodzicami podopiecznych oraz wymiana doświadczeń w celu zapewnienia dziecku kompleksowego wsparcia w każdym z obszarów jego rozwoju.

 


 

Kadra jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie NPP Effectis, jest zobowiąza do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków określonym i przekazanym przez Dyrektora  oraz innych zadań, min.: zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa organizując stanowiska nauki i zabawy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz sumienną ocenę ryzyka zawodowego związanego z pracą nauczyciela podczas zajęć organizowanych zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim (wyjścia, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu);
 • kształtowanie bezpiecznych postaw i nawyków dzieci a w razie wypadku udzielanie pomocy przedlekarskiej;
 • w sytuacji stresu i zagrożenia, opanowanie paniki u dzieci;
 • wykonywanie czynności przed-medycznych, a w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia wezwania pogotowia i natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego w/w sytuacja dotyczy;
 • informowania telefonicznego rodziców/opiekunów prawnych w razie zachorowania dziecka lub złego samopoczucia oraz zgłoszenia zaistniałego zdarzenia dyrektorowi przedszkola;
 • realizacji programów edukacyjnych oraz rewalidacyjnych;
 • wspieranie rozwoju, zdolności i zainteresowań dzieci;
 • współpracowanie ze specjalistami w realizacji pracy wychowawczo - edukacyjno - rewalidacyjnej opartej na diagnozie, jak również znajomości dziecka i jego możliwości;
 • współpraca ze specjalistami w celu ujednolicenia programu wychowania, nauczania i terapii;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów;
 • wspieranie, okazywanie pomocy oraz indywidualne podejście do swoich wychowanków;
 • stała współpraca/kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznych w celu ujednolicenia programu wychowania, nauczania i terapii, dzielenie się informacjami na temat dziecka, ustalając najlepsze formy pomocy i wsparcia mające wpływ na rozwój dziecka;
 • informowanie rodziców o programach edukacyjnych realizowanych w placówce oraz o ewentualnych kłopotach dzieci z ich realizacją;
 • przekazywanie rzetelnych informacji oraz opinii o postępach i funkcjonowaniu dziecka;
 • pomaganie i wspieranie rodziców – współpraca w celu osiągnięcia sukcesów dziecka;
 • przezwyciężenie i pokonanie problemów z jakimi podopieczni i ich rodziny się spotykają;
 • opracowywanie indywidualnych planów pracy w uwzględnieniu realizacji programów wychowania przedszkolnego;
 • obserwowanie systematyczne dzieci - wyniki obserwacji są na bieżąco przekazywane rodzicom.
   

 

 

Informacje na temat kompetencji, doświadczenia nauczycieli oraz specjalistów NPP Effectis są dostępne dla rodziców naszych podopiecznych. Przechowywane są segregatorze, który zawiera m.in.:


- Projekt Organizacji Punktu Przedszkolnego;

- Regulaminy i Procedury;

- Kalendarz roku szkolnego;

- Ramowy plan dnia;

oraz inne szczegółowe informacje dotyczące placówki i jej funkcjonowania.

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

ul. Pod Lipą 1 lok. użytk. NR 2, 02-798 Warszawa

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502