fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

 

 

 

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej, rozwojowej, oraz systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny. Terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

* z trudnościami w nauce,

* z deficytami uwagi,

* z nadpobudliwością ruchową,

* z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,

* z trudnościami w relacjach z rodzicami,

* z trudnościami emocjonalnymi,

* z deficytami w umiejętnościach społecznych

* z zaburzeniami zachowania,

* z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem,

* rozwijających się typowo ale prezentujących trudności wychowawcze.
 

Indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się w systemie 1:1. Każdy podopieczny ma opracowany indywidualny program terapeutyczny, zgodnie z którym terapeuta realizuje zajęcia. Elementy z programu terapeutycznego uczone (utrwalane) są również na zajęciach w grupie.

Program terapeutyczny powstaje po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dziecka, przeprowadzonym wywiadzie z rodzicem, wypełnieniu przez niego szeregu formularzy, rozmowie ze specjalistami m.in. psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, nauczycielem prowadzącym, obserwacji indywidualnej dziecka oraz w grupie, przeprowadzeniu profilu psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) lub testu VB MAPP (wybór narzędzia - nie jest przypadkowy!).

Współpraca z rodzicami oraz osobami z otoczenia dziecka jest wymagana, aby móc przenieść i utrwalać już wyuczone umiejętności/aktywności na inne środowisko.


Konsultacje psychologiczne z rodzicem – polegają na przeprowadzeniu rozmowy/wywiadu z rodzicem dziecka z zaburzeniem rozwoju na tematy dotyczące trudności jakie ich niepokoją. Rodzic przedstawia problem, a psycholog stara się przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.

 

Konsultacja psychologiczna z dzieckiem - jest to spotkanie w czasie którego prowadzona jest obserwacja dziecka podczas zabawy oraz w sytuacji zadaniowej, nawiązanie relacji oraz sprawdzenie umiejętności jakie prezentuje dziecko jak również z jakimi zmaga się trudnościami.

 

Test PEP-3-PL (Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska),  służy do oceny poziomu rozwoju różnych umiejętności oraz nasilenia zachowań nieadaptacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test umożliwia zebranie wiedzy o rozwoju dziecka w różnych sferach przy pomocy bezpośredniej obserwacji jego zachowania, przeprowadzenia szeregu prób oraz informacji uzyskanych od rodzica/opiekuna. Składa się z dwóch głównych części: Skali wykonaniowo-obserwacyjnej oraz Raportu opiekuna. Pierwsza część obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skalę tę tworzy 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Podskale rozwojowe: Czynności poznawcze werbalne/pozawerbalne, Mowa bierna, Mowa czynna, Motoryka mała, Motoryka duża, i Naśladowanie wzrokowo-ruchowe), a 4 służą do pomiaru zachowań nieadaptacyjnych (podskale zachowań: Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe i Specyficzne zachowania językowe). W Raporcie opiekuna rodzic/opiekun dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Składa się on z dwóch części klinicznych i trzech podskal (Problemy w zachowaniu, Samoobsługa i Zachowania adaptacyjne). Każde zachowanie sprawdzające rozwój dziecka jest oceniane w skali trzystopniowej: 2 (samodzielnie wykonuje zadanie), 1 (częściowo wykonuje zadanie) lub 0 (dziecko nie potrafi wykonać zadania).

 

Po przeprowadzeniu testu rodzic otrzymuje sprawozdanie z badania profilu psychoedukacyjnego dziecka wraz zaleceniami do dalszej pracy oraz opis rozwoju dziecka określający poziom poszczególnych sfer rozwoju dziecka.

 

Test VB-MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju.

 

Program VB-MAPP składa się z pięciu części: ocena kamieni milowych, ocena barier, ocena gotowości do zmiany, analiza i śledzenie umiejętności oraz część poświęcona tworzeniu programów. Ocena kamieni milowych obejmuje 170 kamieni, czyli umiejętności kluczowych dla rozwoju, podzielonych na trzy poziomy (0–18 miesięcy, 18–30 miesięcy, 30–48 miesięcy). Mimo że ocena kończy się na 48. miesiącu życia, VB-MAPP jest narzędziem odpowiednim do badania również starszych dzieci o opóźnionym lub nieharmonijnym rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, ale też umożliwia planowanie terapii. Badanie testem VB-MAPP trwa od 2 do 4 godzin, w zależności od dziecka, jego poziomu rozwoju.

W zakresie oceny kamieni milowych dokonuje się oceny następujących operantów werbalnych: mand, takt, umiejętności intrawerbalne, umiejętności echowe, reakcje słuchacza oraz reakcje słuchacza na podstawie funkcji, cechy i klasy (RSFCK), a także oceny w zakresie: analizy wzrokowej i dopasowywania, naśladowania, samodzielnej zabawy, zachowań społecznych i zabawy społecznej, spontanicznych wokalizacji, reguł szkolnych i umiejętności grupowych, czytania, pisania, struktur językowych oraz matematyki.

 

Po przeprowadzeniu testu wykorzystując indywidualny kwestionariusz, rodzic otrzymuje opis, tj. sprawozdanie wraz zaleceniami do dalszej pracy.

 

W NPP Effectis terapię psychologiczną prowadzią mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym  oraz udokumentowanym doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera oraz współwystępującymi sprzężeniami w tym ADHD, specjalizujący się w diagnozie i terapii indywidualnej oraz grupowej w ramach zajęć min. TUS (Treningu umiejetności społecznych).

 

Nasz adres

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Effectis (NPP Effectis)

URSYNÓW - KABATY

ul. Pod Lipą 1 lok. U-2, 02-798 Warszawa

MOKOTÓW - SŁUŻEW

ul. Modzelewskiego 8 lok. U-1, 02-679 Warszawa, domofon 890

biuro@effectis.edu.pl

+48 505 868 502

+48 515 591 870